Premies voor de tewerkstelling van iemand uit de ‘risicogroepen’

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel (PC201) hebben recht op een premie van het Sociaal Fonds als ze iemand nieuw uit de zogenaamde ‘risicogroepen’ aanwerven.

Het Sociaal Fonds voorziet 2 soorten tewerkstellingspremies:

 1. de ‘gewone tewerkstellingspremie’ (winkelbedienden van 26 jaar of ouder: €1.240);
 2. de ‘jongerenpremie’ (winkelbedienden jonger dan 26 jaar: €2.500 euro);

Wanneer het om een deeltijds contract gaat passen we natuurlijk de premie aan in functie van het aantal arbeidsuren. Het gaat telkens om éénmalige forfaitaire premies. De leeftijdsgrens van 26 jaar wordt gecontroleerd op basis van de datum van aanwerving vermeldt op het arbeidscontract.

Voorwaarden (vanaf 1/1/2019)

 1. De aanwerving moet betrekking hebben op iemand uit de zogenaamde  ‘risicogroepen’.  Er bestaan 6 soorten ‘risicogroepen’
  1. langdurig werklozen
  2. laaggeschoolde werkzoekenden
  3. werkzoekende gehandicapten
  4. leefloontrekkers
  5. herintreders
  6. deeltijds leerplichtigen
 2. Enkel de aanwervingen op basis van contracten van onbepaalde en bepaalde duur komen in aanmerking (dus geen jobstudenten of flexi-jobs, interim- IBO- of leercontracten)
 3. De aanwerving betreft minimaal een halftijdse betrekking
 4. De premie kan pas worden aangevraagd als de bediende 1 jaar in dienst is in de onderneming (jobstudenten of flexi-jobs, interim- IBO- of leercontracten tellen niet mee voor deze anciënniteitsvoorwaarde)

Aanvraagformulier ‘jongerenpremie’ (aanwerving jonger dan 26 jaar)

Aanvraagformulier ‘gewone premie’ (aanwerving vanaf 26 jaar)

Bewijsdocumenten: (toe te voegen bij uw aanvraagformulier)

 • het werkloosheidsattest C63 van de RVA
 • het bewijs van inschrijving als werkzoekende i.f.v. de tegemoetkoming ‘risicogroepen’ (VDAB, Actiris)
 • kopij van de arbeidsovereenkomst & desgevallend de bijlagen

Alle voorwaarden vervuld? Van zodra de bediende 1 jaar in dienst is in jouw onderneming heb je als werkgever maximaal 12 maanden de tijd om de premie aan te vragen! (dus de uiterste aanvraagtermijn is 24 maanden na de aanwervingsdatum vermeld op de arbeidsovereenkomst. 

Let op: bij onvolledige aanvraagformulieren wordt voorrang gegeven aan andere dossiers en kan de uitbetaling van uw premie nodeloze vertragingen oplopen

Online registratieformulier